Anatomiczne podstawy powstawania wybranych zespołów neurologicznych cz.1

Pojęcie deficytu neurologicznego

Patologii układu nerwowego towarzyszy często ubytek lub zniekształcenie jego czynności, który nazywamy deficytem neurologicznym.
W ujęciu tzw. neurologii układowo-zespołowej, każdej strukturze nerwowej przypisana jest specyficzna czynność.
Brak danej czynności świadczy o uszkodzeniu określonej struktury. Na podstawie obrazu zaburzeń czynności można ustalić deficyt neurologiczny, który może być zmierzony przy pomocy odpowiednich skal.

Podstawowe czynności układu nerwowego

można sprowadzić do funkcji:

 • dla ruchów dowolnych
 • koordynacji ruchowej
 • informacyjno-poznawczej

Nerwowa organizacja kontroli ruchu

neuro1

Uszkodzenia układu dla ruchów dowolnych

W przypadku uszkodzenia układu dla ruchów dowolnych charakterystyczny jest niedowład lub porażenie, określane za pomocą obrazu zespołów:

 • spastycznego
 • wiotkiego

Objawy uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu ruchowego

 

Objaw

 

Uszkodzenie ośrodkowy neuronu ruchowego

 

 

Uszkodzenie obwodowy neuronu ruchowego

 

Niedowład

Rozkład piramidowy

Nieproporcjonalne osłabienie sprawności

 

Rozkład korzeniowy

Zgodny z przebiegiem m.obwodowych lub globalnych

 

Zanik

Nie występuje

(z wyjątkiem zaniku z nieczynności)

 

 

Występuje w przewlekłym uszkodzeniu

 

Napięcie

 

 

Wzmożone – spastyczność piramidowa

 

 

Prawidłowe lub obniżone

 

Odruchy ścięgniste

 

 

Wygórowane (czasami konusy)

 

 

Osłabione lub zniesione

 

Odruch podeszwowy

 

 

Zniesione (występowanie objawu Babińskiego)

 

 

Nie występuje lub osłabiony

 

Najważniejsze struktury układu nerwowego związane z neuronem ruchowym ośrodkowym i obwodowym

neuro2

Objawy kliniczne towarzyszące uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego i obwodowego

neuro3

Niedowład ośrodkowy

ma z reguły charakter globalny (globalny charakter wynika z warunków anatomicznych towarzyszących przebiegowi drogi piramidowej). Niedowład może dotyczyć:

 • całej kończyny (monoparesis)
 • połowiczy (hemiparesis)
 • wyłącznie kończyn dolnych (paraparesis)
 • trzech (triparesis) lub czterech (tetraparesis) kończyn

Niedowład (paresis) lub porażenie (plegia) związane z uszkodzeniem neuronu ośrodkowego mogą przejawiać się obniżonym napięciem mięśniowym (szczególnie w początkowym okresie choroby) natomiast wzmożone napięcie mięśniowe o charakterze spastyczności pojawia się, jeżeli w proces patologiczny włączone zostaną drogi tworu siatkowatego.

Odruchy ścięgniste - najczęściej wygórowane (w początkowym okresie uszkodzenia mogą być nie zmienione).
O rozpoznaniu decyduje często rozległość niedowładu.

Kora mózgu

neuro6

 • najbardziej uszkodzone są czynności ruchowe, które mają największą reprezentację w korze
 • niedowład widoczny jest przede wszystkim w mięśniach dolnej części twarzy i ręce
 • często obserwuje się dłoń opadającą, co przypomina tzw. rękę promieniową przy uszkodzeniu nerwu promieniowego lecz nie występują typowe zaburzenia czucia
 • niedowład występuje po stronie przeciwnej do ogniska uszkodzenia

Kora ruchowa i czuciowa

neuro7

 

Istota biała 

neuro8

Niedowład ograniczony jest do jednej kończyny i dolnej części twarzy po stronie przeciwnej do uszkodzenia.

 

Torebka wewnętrzna

neuro9

Niedowład połowiczy lub porażenie z osłabieniem mięśni dolnej części twarzy, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia czucia i niedowidzenie połowicze.

Zespół rzekomoopuszkowy

neuro35

Uszkodzenie lub czasowe dysfunkcje dróg korowo-jądrowych w obu półkulach mózgu prowadzą do pojawienia się zespołu rzekomoopuszkowego.

Objawy kliniczne zespołu rzekomoopuszkowego

 • zaburzenia połykania (krztuszenie się, zaleganie śliny)
 • mowa dyzartryczna z charakterystycznym przydźwiękiem nosowym
 • labilność afektu (przymusowy płacz lub śmiech)
 • wygórowanie odruchu żuchwowego, pojawienie objawu pyszczkowego i innych objawów deliberacyjnych (odruchy dłoniowo-bródkowy, rogówkowo-bródkowy)

Wymienionym objawom towarzyszy obustronny niedowład w postaci tri- lub tetraparezy, zazwyczaj o niewielkim nasileniu.
Zespół rzekomoopuszkowy łączy się z rozsianym obustronnym uszkodzeniem dróg półkul mózgu.

Pień mózgu

neuro10

 • niedowłady trzech lub czterech kończyn
 • zazwyczaj towarzyszące zaburzenia ze strony nerwów czaszkowych
 • na podstawie lokalizacji jąder ruchowych nerwów czaszkowych wnioskuje się o poziomie uszkodzenia pnia mózgu
 • może wystąpić zespół naprzemienny – po stronie ogniska uszkodzenia niedowład nerwu czaszkowego, a po stronie przeciwnej niedowład połowiczy lub zaburzenia czucia

Rdzeń kręgowy

Lokalizacja uszkodzenia na poziomie :

 • część szyjna – niedowład lub porażenie czterech kończyn (tetraparesis, tetraplegia) bez niedowładu dolnej gałęzi nerwu twarzowego
 • część piersiowa – niedowład lub porażenie kończyn dolnych (paraparesis, paraplegia), osłabienie lub brak odruchów brzusznych i nosidłowych
 • część lędźwiowa - niedowład lub porażenie kończyn dolnych (paraparesis, paraplegia), odruchy brzuszne zachowane

Uszkodzenia neuronu ruchowego obwodowego

a) komórki rogów przednich rdzenia

 • niedowład ograniczony z zanikiem mięśni
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • osłabieniem odruchów
 • brak zaburzeń czucia

W przypadku wolno narastającego procesu uszkadzającego komórki rogów bocznych (np. SLA) obserwuje się drżenia mięśniowe w niedowładnych mięśniach

neuro11b) korzeń nerwu

 • ograniczony niedowład niedużego stopnia
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • osłabienie lub zniesienie odruchów
 • zaniki mięśniowe
 • zaburzenia wszystkich rodzajów czucia o typie korzeniowym

neuro11c) splot nerwowy

 • niedowład ograniczony, rzadziej globalne porażenie kończyny
 • uszkodzenie splotu barkowego – zwisająca kończyna górna, „cepowata”
 • obniżenie napięcia mięśniowego
 • osłabienie odruchów lub ich zniesienie
 • zaburzenia czucia o typie splotowym

neuro13

d) nerw obwodowy

 • niedowład ograniczony
 • zanik mięśni
 • osłabienie lub zniesieni odruchów
 • zaburzenie wszystkich rodzajów czucia odpowiadających danemu nerwowi

neuro14

 

Zespół opuszkowy

Zespół ten wiąże się z uszkodzeniem jąder ruchowych nerwów czaszkowych dolnej części pnia mózgu. Wykazuje wszystkie cechy niedowładu wiotkiego.

Objawy kliniczne

 • zaburzenia połykania (krztuszenie się, zaleganie śliny)
 • mowa dyzartryczna, niewyraźna, nosowa, która w skrajnych przypadkach może przejść w afonię (bezgłos)
 • twarz maskowata, amimiczna, z zanikami mięśni twarzy
 • opadania żuchwy
 • zanik mięśni języka
 • zniesienie odruchu żuchwowego.

Obraz deficytu neurologicznego charakterystyczny dla uszkodzenia układu ruchów dowolnych

 

neuro15

a)niedowład połowiczy lewostronny

b)niedowład kończyn dolnych (uszkodzenie neuronu obwodowego)

c)porażenie nerwu strzałkowego prawego

neuro16


Opracowanie: E.Nowak
Bibliografia: notatki z zajęć

Najnowsze artykuły z tej kategorii